Privacyverklaring

Contact gegevens: Autorijschool Woerdman, gevestigd aan de Groepsekom 15, 3831RG Leusden, www.autorijschoolwoerdman.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 Doel van het privacybeleid.

Autorijschool Woerdman heeft de privacy van alle (toekomstige) leerlingen die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zal deze respecteren. Het vast stellen van deze privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.

2 De leerling bepaalt.

De leerling dient voor gebruik van zijn/haar (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

3 Wijze van het verzamelen van gegevens.

Autorijschool Woerdman verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar leerlingen. Sommige gegevens worden aan de leerling gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe U met onze diensten omgaat. Wij krijgen ook gegevens van derden zoals het CBR.

4 Gegevens die wij verzamelen.

  • Naam en contactgegevens. We We verzamelen Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer(s) en andere soortgelijke contactgegevens.
  • Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

5 Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens.

Autorijschool Woerdman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzorgen van uw rijopleiding.
  • Het aanvragen van uw examens bij het CBR.
  • Het afhandelen van uw betalingen.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
  • U de mogelijkheid te bieden uw gegevens te bekijken.
  • Autorijschool Woerdman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6 Bewaartermijn.

Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, e-mail) worden tot maximaal 1 jaar na het afronden van uw opleiding bewaard. Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

7 Delen van persoonsgegevens met derden.

Autorijschool Woerdman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijschool Van Driel blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Woerdman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschoolwoerdman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Autorijschool Woerdman wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgend link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9 Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Autorijschool Woerdman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autorijschoolwoerdman.nl.